Privacy policy

ENBEE B.V. bouwbedrijf

EnBee B.V. Bouwbedrijf, gevestigd aan Grote Hout- of Koningsweg 46 (1951 GT) Velsen-Noord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.bouwbedrijfenbee.nl
Postbus 9505 (1006 GA) Amsterdam
0624892622
N.Brouwer is de Functionaris Gegevensbescherming van EnBee B.V. Bouwbedrijf

Hij/zij is te bereiken via info@bouwbedrijfenbee.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken
EnBee B.V. Bouwbedrijf verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons
verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en
telefonisch
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij
ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen,om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben dat verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bouwbedrijf-enbee.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
EnBee B.V.Bouwbedrijf verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren en/of uitvoeren van werkzaamheden

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
EnBee B.V. Bouwbedrijf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens
worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende 3 jaar mbt garantietermijn van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden
EnBee B.V. Bouwbedrijf verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering
van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze
opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw
gegevens. EnBee B.V. Bouwbedrijf blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
EnBee B.V. Bouwbedrijf gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke
instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over
de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@bouwbedrijf-enbee.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee
te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readablezone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. EnBee B.V. Bouwbedrijf zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

EnBee B.V. Bouwbedrijf wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-metde-
autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
EnBee B.V. Bouwbedrijf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bouwbedrijf-enbee.nl